Mood-Performance-Tants 2021 reglement

Mood-Performance-Tants (MPT) on Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) moeetendus, mis toimub 9. juunil 2021 Tartus. MPT kuulub Estonian Fashion Festivali (Eff) programmi ja on suunatud eelkõige noortele disaineritele, et anda neile võimalus esitleda oma lennukaid ideid moelaval. Etendusele pääsemiseks peavad disainerid osalema konkursil.

/reglement/

1. Osaleda võivad nii disainerid üksi kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.

1.1 Kõrgema Kunstikooli Pallas tudengid saavad moevaldkonna käesoleva aasta lõputöödega osaleda etendusel konkursiväliselt, kuid peavad kinni pidama reglemendis sätestatud tingimustest.

2. Konkursil ei saa osaleda need, kes on iseseisva disainerina loonud rohkem kui 10 kollektsiooni.

3. Konkursile on oodatud nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.

4. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2020. aastal.

5. Esitatava kollektsiooniga tohib kandideerida ainult ühel Eff’i konkursil.

6. Osalemiseks on vaja esitada:

KAVANDID JA FOTOD

— A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist. Iga komplekt (6-10) peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.

— Ühest valmis komplektist tuleb esitada professionaalselt lavastatud A4 foto (300 dpi). Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest. Fotod esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

— Soovituslik on lisada materjalinäidised või nende kirjeldus/fotod. Materjalinäidised esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

— Kavanditele ja teistele kollektsiooni illustreerivatele dokumentidele peab olema märgitud ainult kollektsiooni nimi ja ei tohi olla vihjeid disaineri(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne.

KONTSEPTSIOON

— A4 formaadis kollektsiooni kontseptsioon — pealkiri, visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika, nägemus stilistika kohta jne. Kontseptsioon esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

INFO DISAINERI(TE) KOHTA

— Kõik konkursile kandideerijad peavad täitma online registreerimisankeedi, mis on leitav festivali kodulehel fashionfestival.ee.

— Juhul, kui kollektsiooni on loonud disainerite meeskond, tuleb neist üks valida kontaktisikuks ning esitada kandideerimisankeedis ainult tema kontaktandmed.

7. Kandideerimisdokumente on võimalik saata posti teel või laadida failid online registreerimisankeedis vastavasse kohta.

7.1 Posti teel esitatud kandideerimisdokumentide tagastamine toimub kokkuleppel disaineriga. Võimalikud tagastamisega seonduvad kulud katab disainer. Disainer võib koos dokumentidega esitada ka tagastamiseks vajalikud postmargid.

8. Kandideerimise tähtaeg on 14. märts 2021 kell 23:59 EET. MPT korraldusmeeskond jätab endale õiguse kandideerimistähtaega vajadusel pikendada.

9. Kandideerimisdokumentide vastavust konkursi tingimustele kontrollib MPT korraldusmeeskond. Reglemendis sätestatud nõuete rikkumisel osavõtja diskvalifitseeritakse ja talle saadetakse sellekohane teade.

10. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib edasipääsejad välja žürii.

10.1 MPT žürii ja korraldusmeeskond jätab endale õiguse suunata konkursile esitatud kollektsioon teisele Eff’ii raames toimuvale konkursile, kui see tundub etenduse ja kollektsiooni kontseptsiooni seisukohast õigustatud ning teavitab sellest disainerit.

10.2 MPT žürii ja korraldusmeeskond jätab endale õiguse eelistada Pallase tudengite kollektsioone, kui see tundub etenduse seisukohast õigustatud.

11. Etendusele pääsevad disainerid selguvad hiljemalt 22. märtsil 2021. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka kodulehel fashionfestival.ee.

12. Edasipääsenud disainerid ja etendusel lõputöödega osalevad Pallase tudengid on kohustatud osalema festivali infokoosolekul 25. märtsil 2021 kell 18:00 EET MS Teams keskkonnas.

13. Kõikidele edasipääsenud disaineritele kohaldatakse osalemistasu 25€ + km. Osalemistasu tuleb kanda hiljemalt 31. märtsiks 2021 MTÜ Eesti Moe Festival arvelduskontole EE817700771002954878. (Selgitusse palume lisada disaineri ees- ja perekonnanime või meeskonna nime.) Osalemistasu tähtajaks mittelaekumise korral on etenduse korraldusmeeskonnal õigus disainer etenduselt kõrvaldada.

14. Edasipääsenud disainerid on kohustatud saatma või tooma ühe komplekti kollektsioonist Tartusse pildistamiseks hiljemalt 15. aprilliks 2021, välja arvatud juhul, kui ei ole korraldajatega kokku lepitud teisiti. Komplekti tagastamise korra lepib MPT korraldustiim kokku iga disaineriga eraldi.

15. Edasipääsenud disainerid on kohustatud saatma või tooma oma kollektsiooni Tartusse etenduse proovideks mitte hiljem kui 7. juuniks 2021, välja arvatud juhul, kui ei ole korraldajatega kokku lepitud teisiti.

16. Kõikide edasipääsejatega sõlmitakse leping, mis sätestab disainerite ja korraldajate vastastikused õigused ja kohustused.

17. Vajadusel aitab MPT ja Eff’i korraldusmeeskond disaineritel leida kollektsiooni esitlemiseks sobivad modellid. Juhul, kui disainer otsib modellid ise, peab ta sellest teavitama etenduse korraldusmeeskonda ja katab sel juhul ise modellide transpordi ja majutuse.

18. Eff ja MPT korraldusmeeskond tagab modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.

19. MPT konkursi läbinud kollektsioonidest lavastatakse kunstiliselt terviklik etendus, mis vastab kollektsioonide, korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

20. Aadress posti teel kavandite saatmiseks või kohale toomiseks:

Mood-Performance-Tants

Kõrgem Kunstikool Pallas

Tähe 38b

50103 Tartu

Eesti

Lisainfo Mood-Performance-Tants konkursi ja etenduse kohta

konkurss@moodperformancetants.ee